Положення бібліотеки

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Директор  Горлівського коледжу                                                                                       Міського господарства                                                                                                        ____________О.М.Савостіна                                                                                               «____»____________р.

 

ПОЛОЖЕННЯ    ПРО   БІБЛІОТЕКУ

ГОРЛІВСЬКОГО    КОЛЕДЖУ  МІСБКОГО  ГОСПОДАРСТВА

 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.   Бібліотека Горлівського коледжу міського господарства є обов'язковим структурним підрозділом і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничогог процесів як в урочний так і  в позаурочний час.

2.   Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом; план роботи бібліотеки є складовою плану навчально- виховної роботи ГКМГ.

3.   ГКМГ забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріально- технічні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання та поповнення бібліотечного фонду відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних та інструктивно- методичних документів. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримуються навчальним закладом на умовах безстрокового користування та знаходяться в його оперативному управлінні.

4.   У своїй діяльності бібліотека користується Конституцією України, законами « Про освіту»,  «Про бібліотеки і бібліотечну справу», іншими чинними нормативно- правовими актами у сфері освіти, науки, культури, бібліотечної справи, Статутами ГКМГ та цим положенням.

5.   Бібліотека своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики в галузі освіти й культури, дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей та моралі.

6.   Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, а саме студентів, педагогів, майстрів виробничого навчання, працівників структурних підрозділів ГКМГ.

7.   Бібліотека обслуговує користувачів згідно з правилами користування бібліотекою, розробленими на основі «Типових правил користування бібліотекою ГКМГ» з урахуванням складу користувачів та спеціалізації ГКМГ. Правила підтверджуються керівником навчального закладу.

8.   Бібліотека має штамп зі своєю повною назвою.

9.   Ліквідація бібліотеки можлива лише у разі ліквідації ГКМГ. У цьому випадку фонди бібліотеки розподіляються між бібліотеками освітянської галузі.

 

ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ

1.   Участь у навчально- виховному процесі.

2.   Бібліотечно- інформаційне забезпечення навчально- виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів бібліотеки.

3.   Сприйняття підвищенню професійної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, методистів, шляхом популяризації психологічно- педагогічної літератури та повноти задоволення їхніх фахових потреб.

4.   Участь у підготовці класних годин та позаурочних заходів у відповідності до плану роботи ГКМГ.

5.   Формування інформації культури користувачів ( проведення бібліотечних уроків та інтегрованих уроків спільно з викладачем).

6.   Проведення індивідуальної виховної роботи зі студентами.

7.   Сприяння вихованню « гармонійності», морально- досконалої особистості, свідомої свого обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

8.   Формування бібліотечного фонду відповідно до інформаційних потреб користувачів та освітніх програм ГКМГ.

9.   Організація і ведення довідково- пошукового апарату бібліотеки.

10.  Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості з використанням сучасної комп'ютерної техніки і нових інформаційних технологій.

11.  Пропагування та розкриття через книги змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідей національного державотворення.

12.  Координація діяльності бібліотеки із структурними підрозділами ГКМГ та громадськими організаціями. Взаємодія з головним координаційним науково- методичним центром бібліотек освітянської голузі – Державною науково- педагогічною бібліотекою України, освітянськими бібліотеками та бібліотеками інших систем і відомств.

 

ЗМІСТ РОБОТИ

1.   Формує універсальний, з урахуванням профілю навчального закладу, бібліотечний фонд, до якого входять навчальна, виробничо- технічна, довідкова, навчально- методична, науково- популярна та художня література та інші документи, необхідні для організації навчально- виховного процесу.

Обов'язково у фонді бібліотеки мають бути документи з психолого-педагогічних   питань.

2.   Веде облік документів, які надходять до бібліотечного фонду, або вибувають з нього.

3.   Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно- гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів.

4.   Здійснює опрацювання надходжень до фонду.

5.   Створює систему бібліотечних каталогів і картотек (абетковий і систематичний каталоги та абетково- предметний покажчик до нього, систематичну картотеку статей, тематичні та інші картотеки ) як у традиційній так і в електронній формах.

6.   Здійснює довідково- інформаційне і бібліотечно- бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування, у тому числі диференційованого забезпечення потреб керівництва, вибіркове розповсюдження інформації в режимі «запит-відповідь»  тощо.

7.   Обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі, за міжбібліотечним абонементом.

8.   Систематично  аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу щодо його популяризації за допомогою відкритих переглядів літератури, книжкових виставок, наочної інформації тощо.

9.   Організує перерозподіл непрофільних, дублетних та мало використовуваних  документів.

10.  Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення.

11.  Проводить культурно- просвітницьки заходи, спрямовані на задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп користувачів (поєднаних за інтересами), так і широкого загалу користувачив.

12.  Бере участь у загальних заходах, передбачених планом навчально- виховної роботи в ГКМГ.

13.  Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий бібліотечний досвід і нові інформаційні технології.

14.  Бере участь у діяльності бібліотечних об'єднань.

15.  Складає регламентуючу та планово- звітну документацію бібліотеки, згідно з установленим порядком.

16.  Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівником бібліотеки.

    

УПРАВЛІННЯ, СТРУКТУРА, ШТАТИ

1.   Відкриття бібліотеки ГКМГможливе за наявності початкового фонду документів, відповідного приміщення та обладнання, стабільного джерела асигнувань на комплектування фондів і утримання бібліотеки, штату бібліотеки.

2.   Керівництво і контроль за діяльністю бібліотеки здійснює керівник ГКМГ, який затверджує регламентуючу документацію, річні плани та звіти бібліотеки, відповідає за створення відповідних умов для функціонування бібліотеки, призначає і звільняє з посади бібліотечних пріцівників.

3.   Штат бібліотеки та посадові оклади встановлюються згідно з чинними нормативно- правовими актами та з урахуванням обсягу роботи.

4.   Організацію роботи бібліотеки здійснює зовідувач бібліотеки, який підпорядковується керівнику навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради ГКМГ.

5.   Завідувач бібліотеки повинен мати спеціальну бібліотечну, або педагогічну освіту. Коло його посадових обов'язків визначається посадовою інструкцією.

6.   Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

7.   Режим роботи бібліотеки встановлюється керівництвом ГКМГ відповідно до внутрішнього трудового розпорядку. Щоденно дві години робочого часу виділюється  на виконання внутрішньої бібліотечної роботи. Один раз на місяць у бібліотеці проводиться санітарний день ( у цей день бібліотека користувачів не обслуговує).

8.   Бібліотека  розміщується в ізольованому, пристосованому приміщені, яке відповідає умовам обслуговування користувачів і зберігання бібліотечних фондів, забезпечується необхідним бібліотечним обладнанням і бібліотечною технікою.

9.   Придбання документів та інші витрати передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також цільові вклади( дотаціі місцевих органів, допомога спонсорів, базових підприємств, громадських організацій тощо), надходження за додадково виконані бібліотекою послуги.

10.  Загальне наукове- методичне керівництво бібліотекою здійснюють: державна науково-педагогічна бібліотека України, яка виконує функції провідного координаційного науково- методичного центру бібліотек освітянської галузі, а також регіональні методичні центри (згідно з «Положенням про мережу освітянських бібліотек МОН України та АПН України затвердженим спільним Наказом МОН України та АПН України від 30.05.2003»).

11.  Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу у ГЖКТ може бути створена бібліотечна рада. До її складу входять працівники бібліотеки, представники педагогічного колективу  та студенти.

                  

ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ  ТА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Бібліотека має право:

1.   Визначати зміст та форми своєї діяльності відповідно до завдань, зазначених у даному положенні.

2.   Розробляти регламентуючу документацію бібліотеки.

3.   Встановлювати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсацій за збитки, завдані користувачами.

4.   Представляти бібліотеку ГКМГна загально- бібліотечних заходах, конференціях, семінарах, круглих столах тощо.

 

Бібліотечні працівники мають право:

1.   На вільний доступ інформації, пов'язаної із завданням, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів роботи ГКМГ.   На щорічну відпустку в розмірі 24-х календарних днів за відпрацьований рік згідно Закону «Про відпустки» та додатково оплачувану відпустку (до 7 робочих днів) відповідно до колективного договору.

3.   На встановленння надбавок та доплат за розширення зони обслуговування або обсягу виконаних робіт (до 50% посадового окладу).

4.   На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти та культури.

5.   На методичний день ( один раз на тиждень).

6.   Підвищувати свою кваліфікацію на курсах, брати участь у роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів, нарад, круглих столів з актуальних питань бібліотечної справи.

7.   Вступати до бібліотечних асоціацій.

 

Бібліотечні працівники несуть відповідальність:

1.   За дотримання трудової та виконавчої дисципліни згідно з нормативно- правовими актами про працю в Україні та колективним договором між працівником та керівництвом ГКМГ.

2.   За збереження бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством.

3.   За виконання функцій, що передбачені цим Положенням.

 

Бібліотека забов'язана:

1.   Обслуговувати  користувачів згідно з « Правилами користування бібліотекою ГКМГ».

2.   Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь- якою метою ( крім наукової) , без їхньої  згоди.

3.   Звітувати про работу на педагогічних нарадах ГКМГ.                                                                                                                                                                                                        

1. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».Розділ 1Х.Ст.27.

2. Згідно з наказом Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001р. за №2004 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури»п.5.

Justifiedspan class=2.